Semalt hünärmeni, web sahypasyny döwmek synanyşyklaryndan goramalydygyňyzy kepillendirýär - Ine

Internetde zyýanly hüjümleriň köp görnüşi bar. Köp adamlar gündelik işlerinde-de, işlerinde-de köp hakerleriň işleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Hakerler öz işlerini ýerine ýetirmek üçin ulanyp boljak dürli usullary anyklamak üçin ep-esli wagt sarp edýärler. Bu usullaryň köpüsine DDOS hüjümleri ýa-da hatda saýt skriptleri ýaly meseleler girýär. Bu hüjümleriň hemmesiniň aňyrsynda egoist maksat we pidalar üçin uly görgi bar.

Adatça, hakerler köp sebäplere görä web sahypaňyzy nyşana alyp bilerler. Adatça, kredit kartoçkasy maglumatlary ýa-da administrator paneli hakerleri ýaly ulanyjy maglumatlaryny ogurlap bilerler. Beýleki ýagdaýlarda, haker müşderiniň maglumatlary, şeýle hem kompaniýanyň dürli möhüm taraplary üçin giriş ýaly web sahypasyndan gymmatly maglumatlary ogurlap biler. Şeýle hem, hakerler web sahypaňyzy ýa-da Gözleg motoryňyzy optimizasiýa (SEO) reýtingini dürli usullar bilen düşürip biljek adalatsyz bäsleşigi güýçlendirip bilerler. Netijede ulgamyňyzy hakerlerden goramak zerurdyr.

Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Jek Miller sizi bu adamlaryň hüjümlerinden uzaklaşdyryp boljak käbir usullar barada jikme-jik durup geçýär:

Rugsat berilmedik girişden goramak

Hakeriň sahypaňyzda edip biljek iň aňsat zatlarynyň biri, administrator hökmünde girmäge synanyşmakdyr. Netijede, haker haýsysynyň bilmezligiňiz üçin düşüp biljekdigini görmek üçin dürli parollary çaklamaga synanyşyp biler. Ygtybarly parollary ulanmak möhümdir. 12345 ýaly parollar howpsuz däl we tutuş web sahypasyny hakerlere açyp biler. Mundan başga-da, çaklamak aňsat bolan paroly ulanmaly däl. Çagaňyzyň ady ýaly sözler bu bilimli adam üçin düýbünden çaklama bolup biler. Munuň ýerine dürli nyşanlary dürli görnüş bilen birleşdiriň.

Sahypa skriptleri (XSS)

Bu, ulanyjynyň soňuny talap edýän hak. Bu hak, abunalyk formasy ýaly ulanýan käbir görnüşleriňizi we tekst meýdanlaryňyzy ulanmagy öz içine alýar. Haker, skriptini öz içine alýan ulanyjy formasyna goýmak koduny ýerleşdirýär. Enter düwmesine basanyňyzda, skript serweriňizde işläp başlaýar. Netijede, haker müşderiniň ähli maglumatlaryna, şol sanda web sahypaňyza girenlerinde müşderiniň urýan düwmelerine girip biler. Bu gowşaklygy düzetmek üçin formalaryňyzyň maglumatlaryny maglumat bazasyna iýmitlendirmezden ozal kodlamagyň usuly gerek. Netijede, skript maglumat bazasynda işläp bilmeýär, sebäbi işlemezligi üçin eýýäm çäreler bar.

Netije

Her bir elektron söwda işi üçin, onlaýn işlemek meselesinde kiberhowpsuzlyk esasy mesele bolup durýar. Hack synanyşyklary we gaty köp web sahypasy üçin web sahypaňyzy döwmek isleýän adamlar bar. Sahypaňyzyň howpsuzlygy, müşderileriňiziň hal-ýagdaýy, administrator hökmünde eden işleriňize ep-esli derejede baglydyr.

mass gmail